Kvæg

Kamera i kostalden gav kæmpe løft i ydelsen

Liggetiden har stor betydning for mængden af produceret mælk. LMO's liggeloggere kan effektivt optimere spildtiden i stalden.
Kvægbrugskonsulent
E-mail: mir@lmo.dk

Ved brug af LMO’s liggeloggere og kameraer i stalden forlængede en landmand og rådgiveren køernes tid til at æde, pleje pelsen og omgås socialt. Det har efter bare tre uger resulteret i en øget dagsydelse på 2,0 kg EKM per ko. Derudover har analysen tjent sig hjem på bare 14 dage. 

I kostalden forbinder vi ofte god komfort med en liggetid, som kan tilfredsstille dyrenes behov. Men komfort handler også om at få tilfredsstillet andre basale behov som foder, vand, pelspleje og social adfærd.

Når køerne får opfyldt disse behov har de et godt udgangspunkt for et lavt stressniveau og dermed højere mælkeydelse og bedre sundhed.

Det er netop udgangspunktet for LMO’s Komfortanalyse, som har skærpet blikket yderligere på, om køernes potentiale udnyttes godt nok, og om der er steder, hvor man i forhold til management laver blokeringer for køerne ved at tilrettelægge deres tidsforbrug uhensigtsmæssigt.

Komfortanalyse er en kombineret analyse med videoovervågning af besætningen koblet med information fra loggere på køernes ben, som giver et reelt udtryk for køernes rejse-sig og lægge-sig adfærd i løbet af døgnet.

”Vi får dermed også belyst, om der er systematik i køernes rytme sammenholdt med de øvrige aktiviteter i stalden. I mange besætninger har vi haft fokus på at optimere komforten i sengebåsene, drivning og opsamling af køer, samt fodringsmanagement, men indimellem kommer der andre problemstillinger frem”, fortæller Mie Riis, kvægbrugskonsulent hos LMO.

Landmand øgede ydelsen markant

For nylig har LMO haft et eksempel med en besætning, hvor staldens indretning besværliggjorde en optimal opsamling af køer til malkning, ligesom malkestaldens kapacitet var en flaskehals i systemet.

”Med komfortanalysen fik vi sat tal på køernes gennemsnitlige liggetid, som var 12 timer og 20 minutter med en normal spredning mellem køerne. Selvom den gennemsnitlige liggetid, og variationen mellem dyrene over døgnet, ikke gav anledning til løftede øjenbryn, havde køerne et usædvanligt højt niveau af rejse-sig og lægge-sig adfærd, som tegn på uro og stress. Normalt vil køerne lægge og rejse sig 10-15 gange i døgnet, men i denne besætning var mange af dyrene oppe og nede 20-35 gange”, fortæller Mie Riis.

Da Mie Riis sammenholdte analysen med den tilhørende video, gav det god mening, at dyrene manglede en fast døgnrytme og var urolige. Køers motivation for at ligge ned øges nemlig med øget ståtid, og de har højere motivation for at lægge sig efter 3 timers ståtid fremfor at gå til foderbordet.

”Netop på grund af staldens indretning og metoden til sammendrivning blev køerne tilbageholdt på opsamlingsarealet i meget lang tid forud for malkningen. Derfor var deres primære interesse umiddelbart efter malkning at komme ud og ligge ned frem for at skulle tilbringe tid ved foderbordet. Det resulterede i et for lavt foderoptag”, siger hun.

Ved at ændre på, hvordan køerne blev gennet rundt i stalden, og i rækkefølgen af gøremål, har det givet et direkte afkast for landmanden på meget kort tid. Således er dagsydelsen i besætningen steget med 2,0 kg EKM per ko på bare tre uger.

Tjente sig hjem på bare 14 dage

”Da vi kobler videoanalyserne med loggerinformationerne fra køerne, opdager vi uhensigtsmæssigheder, som vi som konsulenter ikke havde forestillet os, og som vi i det daglige ikke nødvendigvis havde opdaget. Men det gør det, når vi kommer op i helikopteren. Og det må jo siges at have givet resultat i tanken på meget kort tid”, siger Mie Riis og uddyber, at udgiften til analysen er tjent ind lynhurtigt.

”Komfortanalysen koster 8.000 kr., og i dette tilfælde var udgiften betalt hjem med det øgede restbeløb allerede på 14 dage”, siger Mie Riis.

Tidsoptimeringen, som blev lavet i besætningen, har givet køerne mere tid til at æde og drikke samt udføre social adfærd og pelspleje.

Et øget foder- og vandoptag er i sig selv vigtigt for at opnå den højere ydelse og effektivitet pr. seng, som der stiles efter. Men derudover vil reduktionen i den stress, som tidligere viste sig ved den urolige liggeadfærd, også på længere sigt give et yderligere boost til ydelsen, sundheden og bundlinjen.

Vil du vide mere?

Kvægbrugskonsulent
E-mail: mir@lmo.dk