Business

Kvæg, geder og heste under åben himmel: Afgræsning gavner både dyr og natur

Miljøkonsulent
E-mail: ldt@lmo.dk

Over hele Danmark dyrker landmænd naturpleje for at passe på den omkringliggende, unikke natur. 

For at naturen kan trives, er det vigtigt, at den bliver plejet korrekt. Den bedste naturpleje opstår, når der er styr på samarbejdet mellem kommune og lodsejer. 

Her sætter vi fokus på to landmænd, der i samarbejde med kommunen har formået at lave en række gode projekter, der i høj grad gavner biodiversiteten på naturområderne.  

Sem Hede: Limousinekvæg passer på tusinder af års naturhistorie

Landmand Poul Rasbech, der driver Sembygaard, har både Limousine- og Dexterkvæg samt mark- og skovdrift i Mariagerfjord Kommune. 

Poul Rasbech ejer blandt andet et stort plantageområde, hvori der ligger en rest af den tidligere meget udbredte østjyske hede under navnet Sem Hede. 

Halvdelen af Sem Hede er fredet for at bevare en række meget velholdte jernalder-oldtidsagre på arealet. Netop oldtidsagrene har betydet, at den 22 hektar store hede har ligget udyrket hen siden jernalderen og rummer nu sjældne planter som eksempelvis guldblomme, plettet gøgeurt, sørgemåler og mange flere. 

Heden er sårbar, da den ligger omgivet af skov og derfor hele tiden trues af tilvoksning grundet spredning fra de omkringliggende skovarealer. Herudover er en stor bestand af gyvel og ørnebregne i fare for at overtage arealet.

Græssende kvæg hjælper

For at undgå tilgroning, og for at pleje arealet, har der de sidste 15 år været afgræsset med kvæg, og for nylig er der blevet tilføjet 13 boergeder. 

Gederne og kvæget har dog ikke kunnet overkomme den store bestand af gyvel og birketræer, og det har derfor været nødvendigt at hjælpe dem ved at fælde de aggressive arter. Det har imidlertid vist sig, at når først gyvelen er skåret tilbage, kan gederne med succes holde buskene så langt nede, at de ikke sætter nye bælge og dermed ikke spreder sig. 

Biolog Anders Horsten fra Mariagerfjord Kommune fortæller, at kommunen som regel kun står for tilsyn med hegningen. Men fordi Sem Hede er så sjælden en naturtype i området, har de gjort en ekstra indsats for at sikre en god naturkvalitet, herunder med træfældning og eksperimenter med afbrænding af dele af området. 

Begge hold dyr går på arealet næsten året rundt, og især i vinterperioden går de hårdt til de invasive arter. Der bliver ikke tilskudsfodret, og kvægracen er valgt ud fra at skulle være hårdfør og klare sig med et minimum af tilgængeligt foder om vinteren. 

Heden fremstår i dag velplejet og rummer en høj biodiversitet, og der findes ofte nye arter på arealet.  

Høj vandstand stopper gumleriet

Poul Rasbech har også arealer i ådalen omkring Kastbjerg Å, der græsses af hans Limousinekvæg. Arealet har vist sig at være udfordrende at afgræsse, efter at man har foretaget en genslyngning af åen nedstrøms, hvilket har givet store problemer med vand på de enge, Poul Rasbech ejer. 

Åen står nu i samme højde som engene, der derfor står under vand størstedelen af tiden. Det betyder, at kvæget ikke kan afgræsse store dele af arealet, som derfor er vokset til i lysesiv. Problemerne med de våde arealer langs åen er generelt for flere lodsejere, og flere har allerede opgivet afgræsningen af ådalen.

Opdaget ved tilfældighed: Landmands sø er mekka for sjældne dyr

Poul Martin Petersen ejer et af Danmarks fineste og mest artsrige overdrev uden for Natura2000. 
Overdrevet blev opdaget ved en tilfældighed, da Poul Martin Petersen havde besøg af en biolog fra Aarhus Amt i forbindelse med oprensningen af en sø i nærheden. 

Da de to står ved søen, opdager biologen pludselig en sjælden sommerfugl. Da den lander 30 meter derfra, er det midt mellem Hvid Sækspore, Guldblomme, Bakke-gøgelilje og en masse andet. Det har siden vist sig, at overdrevet er hjem for en lang række sjældne planter og insekter, og området får nu ofte besøg af naturinteresserede. Især den yderst sjældne orkide Hvid Sækspore, der kun findes 3 andre steder i Danmark, gør overdrevet til et helt unikt sted.   

Arealet afgræsses med heste i dag, men har gennem tiden også været afgræsset med kvæg og får. Hestene græsser dog ekstensivt, og det har givet en høj naturkvalitet og en stor artsdiversitet.  
Siden fundet af overdrevet har man udlagt et større areal i nærheden til nyt overdrev. Efterfølgende har arterne hurtigt spredt sig fra det eksisterende overdrev og over på det nye.