Planteavl

Lave fosfortal: Giv planterne en god start

Afdelingsleder Planteavl
E-mail: omh@lmo.dk

Fosforgødning virker bedst, hvis den ligger ved siden af det spirende frø, men hvis fosfor tildeles senere end spiringsfasen, reduceres optagelsen voldsomt.

Efter fosforregulering er sat i værk, er interessen for fosfor stigende.

Reguleringen betyder i princippet, at den enkelte landmand har fået en fosforkvote. Kvoten i skærpede områder er nede på 30 kg P pr. ha pr år, mens det uden for skærpede områder afhænger af, hvilken husdyrgødning eller andre organiske gødningsmidler der anvendes.

Hvis man derimod har jordprøver, der viser lave fosfortal, kan man øge tildelingen af fosfor med op til 14 kg pr ha.

En række landmænd der har fået udtaget jordprøver af LMO i efteråret 2018 oplever overraskende lave fosfortal. Mange prøver mellem Pt. 1 og 2 og også nogle under Pt. 1.  Det har givet anledning til en række spørgsmål om, hvordan vi bedst mulig forsyner afgrøderne med fosfor, så der kan opnås et højt udbytte, på kort og lang sigt.

Fosforgødning skal ud ved vækststart

Den helt korte anvisning er, at fosforgødning virker bedst, hvis den ligger ved siden af det spirende frø.

Videnskabelige forsøg viser, at hvis fosfor tildeles senere end spiringsfasen, så reduceres optagelsen voldsomt, og så bidrager fosforgødningen primært til vedligeholdelse af fosforniveauet på længere sigt.

Det betyder, at man ikke skal forvente fuld effekt af den fosforgødning, der er på vej ud i vintersæden nu. Det er i al fald vigtigt at fosforgødningen kommer tidligt ud i marken ved vækststart eller lidt før!

Øg niveauet på marker med lave fosfortal

Set i det lys kan man overveje at forfordele vårsæden og give den en relativt stor mængde og helst placeret eller iblandet udsæden.

Vårsæd betaler nemlig rigtig godt for placeret fosfor. For at undgå svidning af spirer må der maks. iblandes 60 kg N pr ha sammen med fosforen.  

På jorde med lave fosfortal vil man tilsvarende få den bedste udnyttelse af dyr fosforhandelsgødning i vintersæd ved at placere det eller blande det i udsæden ved såningen i efteråret. Dermed får afgrøderne gode muligheder for at lave et godt rodnet og blive kraftige, inden vinteren sætter ind.   

Alt andet lige er det fordelagtigt at få øget fosforniveauet på marker med så lave fosfortal, uden at overskride gældende fosforregler.

Derfor er det meget vigtigt at have helt styr på fosforlofter mm. på sine marker, før man laver aftaler om at modtage diverse affaldsprodukter og organiske gødninger. Planteavlsrådgiverne er klar til at hjælpe dig med at planlægge, hvordan du sikrer dine planters fosforforsyning på kort og lang sigt.