Kvæg

Sådan undgår du at løbe tør for grovfoder

Kvægbrugskonsulent
E-mail: pkm@lmo.dk

Der er flere muligheder for at få grovfoderet til at strække og komme i mål med en god, stabil forsyning.

Som mælkeproducent ved man, at godt og rigeligt grovfoder er nøglen til en stabil og høj mælkeproduktion. Derfor sikrer de fleste mælkeproducenter sig ved at have grovfoder på lager, så der en buffer til at modstå svigtende grovfoderhøst eller svind i beholdninger på grund af fejl i opbevaringen eller ensileringsprocessen som eksempelvis huller i plastik, angreb af skadedyr, fejlgæring etc.

I LMO viser opgørelsen af grovfoderhøsten efter den tørre sommer 2018 et reduceret udbytte for langt de fleste, og for nogle blev det til en udbyttenedgang på op til 50% af et normal år i både græs og majs.

Konsekvensen bliver for alvor synlig ude på bedrifterne lige nu, hvor enden af siloen hastigt kommer nærmere, samtidig med at der endnu er et godt stykke tid til høst af første slæt græs, mens majsen knapt er kommet i jorden.

Muligheder og handlinger, der bør overvejes

Men ro på. Der er nemlig flere muligheder for at få grovfoderet til at strække og dermed komme i mål med en god, stabil grovfoderforsyning. Grundlæggende drejer det sig om enten at få fat i foderenhederne tidligere på sæsonen end normalt, eller at reducere forbruget fra lageret.

Det er vigtigt, at der skabes et overblik over den aktuelle status og tænkes fremad mod ny høst af grovfoder 2019. Der skal træffes valg – muligvis en kombination af valg - og sættes handling bag - for uden handling sker der ingen forandring.

I de efterfølgende eksempler vil der blive taget udgangspunkt i en besætning på 200 årskøer med tilhørende opdræt og en foderforsyning på ca. 75 ha majs og 45 ha græs til slæt.

 

Tiltag

Handling

Effekt

Afgræsning

Køer

Køerne lukkes på græs

Afgræsning kombineret med slæt

 

200 køer i 5 mdr. á 5 FeN/dag =>

150.000 FeN

Udbyttetab på gns. 25 ha á 2000 FeN => 50.000 FeN

Kvier

Drægtige kvier lukkes på græs

Afgræsning på vedvarende græsarealer

Græsningsaftaler på nye arealer

80 kvier i 6 mdr á 6 FeN/dag =>

86.400 FeN

Tidlig høst af 1. slæt

Helt/delvis høst af 1. slæt før planlagt

45 ha á 2500 FEN =>

112.500 FeN

Omkostninger til et ekstra slæt senere på sæsonen

Tilpasse besætning

Køer

Fremskynde udsætning af køer, der ikke betaler for pladsen

20 køer i 4 mdr á 14 FEN/dag =>

33.600 FeN

Kvier

Slagtning af overskudskvier høj alder ikke drægtig

Salg af overskudskvier, lavdrægtige

15 kvier i 9 mdr. á 6 FeN =>

24.300 FeN

Justere græs/majsforhold i foderplan

Øge majsandelen i rationen til 1./2. slæt er høstet efterfulgt af nedgang i majsandel for at strække majsen frem til ny høst

180 køer i 3 mdr. +/- 2 FEN =>

32.400 FeN

Køb af grovfoder

Indkøb af grovfoder til at dække hul i foderforsyning

Giver god mening ved produktion af mælk på køer, der betaler for pladsen

Erstatte grovfoder

Øget brug af korn, roepiller og halm i foderrationen

Bliver let en dyrere løsning end indkøb af grovfoder

Planlagt produktion

Opdatering af markplan 2019 + 2020

Aftaler om høst af helsæd eller køb af græs/majs på roden

Opbygning af bufferlager

Øget robusthed

Øget krav til likviditet

Planlæg afgræsning nøje

Græsset har vækst som en af de første afgrøder, og foderværdien er høj i de tidlige forårsmåneder. Det giver dermed muligheden for at fremrykke forbruget af ny høst med 1-2 mdr.

Valget af afgræsning kræver en god planlægning og styring af fodringen, da græsmarkens produktion og kvalitet er meget påvirket af afgræsningsintensitet og forløbet af vækstsæsonen.

Placering af markerne omkring ejendommen har også stor betydning for muligheden for at lukke de malkende køer på græs, samt ikke mindst tilvænning af køerne til selv at skulle hente sit foder.

I planlægningen skal der tages højde for, at afgræsning kombineret med slæt giver et lidt mindre udbytte end de normale 4.-5. slæt, mod at der til gengæld spares på maskinstationsomkostninger.

Kvier egner sig godt til at udnytte vedvarende græsarealer, der ellers ikke er tilgængelige for maskiner, eller som ligger for langt fra ejendommen. I forbindelse med kvier på græs er det vigtigt at have en række emner for øje; at sikre en god tilvækst på kvierne ved løbende at vurdere græstilbuddet, en god strategi imod parasitter, hjemtagning af kvier til løbning samt ikke mindst hjemtagning af kvier til efteråret, så der ikke tabes tilvækst hos kvierne.

Tidlig 1. slæt

Tidlig høst af 1. slæt giver hurtige foderenheder af høj kvalitet til grovfoderlageret, men man skal være opmærksom på, at det let giver øgede maskinstationsomkostninger uden nødvendigvis at hæve udbyttet.

Det meget tidlige græs vil desuden være meget letfordøjeligt og kræver omhyggelig håndtering på grund at et meget højt sukkerindhold. Det gælder både i forbindelse med ensilering og opfodring, da der let kan ske en fejlgæring, når stakken åbnes, og den letfordøjelige ensilage kan være svær at afbalancere i foderrationen.

Tilpasse besætning

Tilpasning af besætning skal altid overvejes i sammenhæng med mistet dækningsbidrag. Det er derfor vigtigt at se på det daglige restbeløb på ko-niveau. Bidrager en ko til bundlinjen, når den giver eks. 15-20 kg mælk og der er betalt for foder og øvrige stykomkostninger?

Ved at fremskynde planlagt udskiftning spares der på grovfoder, der kan prioriteres til de køer, der har et bedre restbeløb per dag. Tilsvarende gør sig gældende med reduktion af evt. overskudsopdræt. Fælles for begge er, at der er en her-og-nu effekt på likviditeten ved salg af dyr.

Den gode beslutning

Den gode beslutning kræver overblik over mulighederne og overvejelse af konsekvenserne både i form af dag til dag foderforsyning af besætningen og de økonomiske forhold.

Aktuelt lager og beregning af dagligt forbrug frem til forventet høst af nyt grovfoder giver god mening og kan let omsættes til daglig praktik ved markering på siloen, så der holdes øje med fremdriften. Med hensyn til økonomi skal der både være fokus på prisen på foderbordet; Indkøb, maskinomkostninger, transport, og lagring, samt hvad restbeløbet er i kroner/kilo mælk, når foderet anvendes.

Robusthed er noget, man skal arbejde med

Grovfoder i mælkeproduktionen er en nødvendighed, og økonomien omkring foderforsyningen er vigtig for virksomhedens samlede resultat.

Rigeligt grovfoder på lager giver risikoafdækning og robusthed, men skal afbalanceres i forhold til kravet om likviditet. Så spørgsmålet er, om du har overblikket og en klar plan for at komme i mål og skabe en robust foderforsyning?

Vil du vide mere?

Kvægbrugskonsulent
E-mail: pkm@lmo.dk